Cấu trúc WISH: Chi tiết về lý thuyết, cách dùng và bài tập

Bạn đang muốn tìm hiểu về cấu trúc câu bày tỏ ước muốn ở trong các thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn quan tâm đến cấu trúc wish nhưng chưa biết cách sử dụng và cũng chưa hiểu hết các ý nghĩa và các sắc thái ở các thì sử dụng.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc wish, cách dùng cấu trúc wish ở các thì ước ở quá khứ, ước ở hiện tại và ước ở tương lai. Ngoài nội dung lý thuyết bạn cũng có tham khảo bài tập ở phần cuối bài viết.

A/ Cấu trúc :

Điều ước ở hiện tại : (Present wish)

Câu ước (wish) ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế. Chúng ta dùng câu ước ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại (regret about present situations).

               S + wish (es)+ S + V (quá khứ )

Ex1 : I don’t have a computer.

 • I wish I had a computer.

Ex 2 : He is always late for school.

He wishes He weren’ t always late for school.

Điều ước ở quá khứ :(Past wish)

Câu ước (wish) dùng ở quá khứ để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu ước ở qúa khứ để ước điều trái với những gì xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.

S + wish (es) + S + V (quá khứ hoàn thành)

EX 3 : I didn’t know that Windy was ill.

I wish I had known that Windy was ill.

Điều ước ở tương lai :(Future wish )

Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai ( mong ước này có thể xảy ra hoặc không ở hiện tại). Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

S + wish(es) +S + would +V(nguyên mẫu)

EX 4: He wishes he would pass the exam .

 • Lưu ý : Trong điều ước , were đi với tất cả các ngôi .

Bài Tập: Write sentences, using “WISH”:

 1. I can’t go out because it is raining. I wish……………………………………………….
 2. It rains today. I wish ……………………………………………………………………..
 3. I don’t know how to speak French. I wish………………………………………………..
 4. They live in the city but they don’t like. They wish………………………………………
 5. I have to do a lot of homework today. I wish……………………………………………..
 6. Mai is short. She wishes…………………………………………………………………..
 7. Thao isn’t here. I wish…………………………………………………………………….
 8. I don’t remember Binh’s address. I wish………………………………………………….
 9. Hoa doesn’t have a sister. Hoa……………………………………………………………
 10. It is cold and windy. I wish……………………………………………………………….
 11. I can’t go fishing with my friends. I wish…………………………………………………
 12. What a pity. You don’t study hard. I wish…………………………………….…………..
 13. Nam always go to school late. I wish ……………….……………………….………………………
 14. I will have a test tomorrow. I wish …………………..………………………………………..…….
 15. Hong can’t swim. She ……………………………………………………………..…………………
 16. It’s a pity the weather isn’t better today. I wish………………………………..…………………….
 17. I don’t like being so short. I wish ……………………….…………………………………………..
 18. I can’t  visit my grandparents often. I wish ……..……………………………………………….…
 19. She won’t visit me again. I wish ……………………………………………………………………
 20. My brother can’t speak English. I wish …………………………………………………………….
 21. There are a lot of lessons and homework. I wish ………………….………………………….…….
 22. I’m sorry that I can’t help you with this. I wish…………………………………………….……….
 23. I’m sorry that he isn’t with us now. I wish ………………………………………………….………
 24. I regretted not telling him what happened last night. I wish ……………….……………………….
 25. We live in a small flat. We wish ……………………………………………………………………..
 26. I was late for work this morning. I wish ……………………………………………………………..
 27. Minh will go to school tomorrow. He …………………………………………………..……………
 28. Thanh isn’t tall enough to play volleyball. She …………………………….………………………..
 29. I’m sorry I’m not be able to go with you. I wish ………………………………….…………………
 30. Mai draws badly. She ………………………………………………………………………………..
 31. I miss the cartoon on TV. _ I wish ……………………………………………………………………
 32. Lan cannot meet her friend. _ She wishes …………………………………………………………
 33. They don’t know how to speak Chinese. They wish ………………………………………………
 34. Their teams don’t play very well. _ They wish ………………………………………………………
 35. She doesn’t get good marks. _ She wishes ………………………………………………………….
 36. It’s cold. _ I wish ……………………………………………………………………………………
 37. I live in a big city , and I don’t like it . _ I wish …………………………………………………….
 38. I have to work tomorrow. _ I wish ………………………………………………………………….
 39. There are many people here. _ I wish ………………………………………………………………
 40. Mary isn’t here. I wish ……………………………………………………………………………
 41. Peter always draws on the wall. I wish …………………………………………………………..
 42. My sister eats too little food. I wish ………………………………………………………………
 43. My best friend will leave for Bangkok tomorrow. I wish …………………………………………
 44. My little brother makes a lot of noise when he comes back from school.
 45. I wish ……………………………………..
 46. We can’t live together forever! I wish …………………………………………………………
 47. I don’t have time to study Þ I wish …………….
 48. I can’t answer the question. Þ I wish …………….
 49. They will leave for France next week. Þ I wish …………….
 50. We are not leaving in England. Þ I wish …………….
 51. She won’t visit me again. Þ I wish …………….
 52. He is so stupid. Þ I wish …………….
 53. My younger brothers play in the street all day. Þ I wish …………….
 54. I didn’t see the TV program last night. Þ I wish …………….
 55. My friend, John lost his pen. Þ I wish …………….
 56. Mary was absent from class yesterday. Þ I wish …………….

Xem thêm: Cấu Trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather Chi Tiết Và Những Lưu Ý

Viết một bình luận